OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Купчик Олег Романович
Кандидат історичних наук, доцент

Народився 11 липня 1979 р. у смт. Козова Тернопільської Козівську СЗОШ № 1 (1996). Вступив на історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1996), який закінчив за спеціальністю “Історія” та здобув кваліфікацію історика, викладача історії (2001). Вступив до аспірантури Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2001), яку успішно закінчив (2004). Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему “Зовнішньополітична діяльність уряду УСРР (1920–1923 рр.)” (2005). Працював вчителем історії СЗОШ № 78 м. Києва (2002–2003), викладачем історії та правознавства ВПУ-26 м. Києва (2003–2004), асистентом кафедри гуманітарних дисциплін ВМУРОл “Україна” (2004–2005), асистентом кафедри теорії та історії держави і права Національного транспортного університету (2005–2006). З 1 грудня 2006 р. працює на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка: асистентом, доцентом кафедри історії для гуманітарних факультетів, доцентом кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн. Присвоєно вчене звання доцента (2011). Закінчив Київський університет права Національної академії наук України за спеціальністю “Правознавство” та здобув кваліфікацію юрист (2012).

Працює над дисертацією на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук на тему “Зовнішньо-торгівельна діяльність урядів України (1917–1923 рр.)”. Автор 125 наукових та навчально-методичних публікацій. Сфера наукових інтересів: зовнішня політика та дипломатія УСРР 1919–1923 рр., зовнішня торгівля України 1917–1923 рр., Українсько- азербайджанські відносини, студентський рух в Києві 1900–1917 рр., розвиток профтехосвіти в м. Києві

Наукові праці: 

1. Боротьба за возз’єднання українських земель як складова зовнішньої політики уряду УСРР на початку 1920-х років (у світлі нових документів) //Проблеми історії та історіографії України. Програма і матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 360-річчю Козацької революції 1648 –1667 рр. та 90-річчю Гетьманату П. Скоропадського / Наук. ред. проф.Казьмирчук Г. Д. – К.: Науковий світ, 2008. – С. 30-33.

2. Боротьба з українським національно-визвольним рухом як складова зовнішньої політики уряду УСРР (початок 1920-х рр.) // Галичина. До 100-річчя від дня народження Степана Бандери. – Ів.-Франківськ, 2009. – Ч. 15-16. – С.73-

3. Взаимоотношения между Украинской ССР и Польшей в контексте Рижского мирного договора // Геополитические трансформации в Восточной Европе между двумя мировыми войнами (к 90-летию подписания Рижского мирного договора): Сборник материалов международной научно-практической конференции. – Брест: УО “Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина”, 2011. – С. 114-121 (співавтор Пивовар С. Ф.).

4. “Використовуючи один одного”: взаємовідносини між УСРР і Турецькою республікою на початку 1920-х років // Україна – Туреччина: історія культурних зв’язків та співробітництво на сучасному етапі: зб. наук. праць. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2011. – С. 119-126.

5. Відносини між УСРР і Францією (початок 1920-х років) // Шевченківська весна: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 15-й річниці незалежності України. – Випуск V: У 3 ч. – Ч. 3: Історія / За заг. ред. проф. В. Ф. Колесника. – К.: Логос, 2007. – С.480-481.

6. Волинь у експорті більшовицької революції до країн Європи // Ucrainica- Polonica. Наук. збірник. – Вип. II. – К.: Видавничий центр Київський національний лінгвістичний університет, 2005. – С.48-52.

7. Всесвітня історія: Проблеми зарубіжної культури: Методичні рекомендації до семінарських занять студентам гуманітарних факультетів // К.: Кафедра історії для гуманітарних факультетів КНУ ім. Т. Шевченка, 2008. – 36 с.

8. Встановлення дипломатичних відносин між Україною та Азербайджаном у 1918–1921 рр. // Лідер двох епох: Азербайджансько- українські відносини через призму життя і діяльності Гейдара Алієва / А. Денисенко, В. Туркевич, Л. Шпаковськи. – К.: Преса України, 2013. – С. 201- 217.

9. Встановлення дипломатичних відносин між УСРР і Австрійською республікою // Вісник Національного транспортного університету: В 2 ч. – Ч. 2. – К.: НТУ, 2006. – С. 289-292.

10. Встановлення дипломатичних відносин між УСРР та Естонською республікою (1920–1921 рр.) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – К., 2007. – С. 109-112.

11. Встановлення дипломатичних відносин між УСРР і Латвійською республікою (1920–1922 рр.) // Часопис української історії: Збірник наукових статей. – К., 2007. – Вип. 7. – С. 94-97.

12. Встановлення дипломатичних відносин між УСРР і Литовською республікою (1920–1921 рр.) // Наукові записки: збірник наукових статей /Міністерство освіти і науки України. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (серія педагогічні та історичні науки). – К., 2007. – Випуск LXVI (66). – С. 226-233.

13. Встановлення дипломатичних відносин між УСРР і Німеччиною (1920–1922 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – К., 2006. – № 87-88. – С. 95-98 (співавтор Пижик А. М.).

14. Встановлення дипломатичних відносин між УСРР і Туреччиною (1921–1922 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2008. – № 92. – С. 104-106.

15. Встановлення дипломатичних відносин між УСРР та Італією (1921–1922 рр.) // Часопис української історії: Збірник наукових статей. – К., 2007. – Вип. 6. – С. 92-95.

16. Галицко-Волынское княжество // История Украины: Учебник для студентов высших учебных заведений / Г. Д. Казьмирчук (рук. авт. коллектива), В. Ф. Колесник, А. П. Коцур и другие. – К.: Логос, 2010. – С. 87-114.

17. Гетманщина во время Руины: военно-политическое противостояние и социально-экономическое положение // История Украины: Учебник для студентов высших учебных заведений / Г. Д. Казьмирчук (рук. авт. коллектива), В. Ф. Колесник, А. П. Коцур и другие. – К.: Логос, 2010. – С. 200-228 (співавтори Казьмирчук Г. Д., Черевичний Г. С.).

18. Гетьманська Україна (друга половина XVII – кінець XVIII ст.) // Історія України: Начально-методичний комплекс для студентів гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка / За ред. проф. Казьмирчука Г. Д. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Логос, 2013. – С. 33-

19. Державна політика щодо інакомислення в СРСР (перша половина 1980- х рр.) // 63 Наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та структурних підрозділів університету. Тези доповідей.– К.: НТУ, 2007. – С.312-313 (співавтор Павленко О. А.).

20. Державна політика щодо інакомислення в Українській РСР (перша половина 1980-х рр.) // 63 Наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та структурних підрозділів університету. Тези доповідей. – К.: НТУ, 2007. – С. 314-315 (співавтор Савка В. В.).

21. Державна політика щодо української мови в УРСР (1960 – 1980-ті рр.) // 65 Наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та структурних підрозділів університету. Тези доповідей. – К.: НТУ, 2009. – С. 318.

22. Деякі аспекти відносин між УСРР і Румунським королівством (1920–1923 рр.) // Часопис української історії: Збірник наукових статей. – К., 2006. –Вип. 5. – С. 99-104.

23. Деякі аспекти відносин між УСРР і Чехословацькою Республікою (1921 – 1922) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – Вип. 77-79. – К., ВПЦ “Київський університет”, 2005. – С. 17-20.

24. Деякі аспекти встановлення УСРР дипломатичних відносин з демократичною Естонією // Україна-Естонія: історія, культура, економіка: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Видавництво “Альфа-ПІК”, 2014. – С. 3-6 (співавтор Купчик Я. І.).

25. Дипломатична діяльність уряду УСРР (1919–1923 рр.): Матеріали й методичні рекомендації до лекції студентам гуманітарних факультетів. – К.: Науковий світ, 2008. – 64 с.

26. Діяльність Закордонного відділу при ЦК КП(б)У на Волині (початок 1920-х років) // Проблеми історії та історіографії України: Програма і матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю Української революції 1917–1920 рр. 18 квітня 2007 року. – К.: Логос, 2007. – С.45-49.

27. Діяльність закордонного відділу ЦК КП(б)У (1920–1921 рр.) // Українська революція 1917 – 1921 років: погляд із сьогодення. – К., 2013. – С. 508-518.

28. Діяльність Повноваженого представництва УСРР при РНК РСФРР (1921–1923 рр.) // Проблеми історії та історіографії України. Програма і матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 65-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні / Наук. ред. проф. Казьмирчука Г. Д. – К.: Науковий світ, 2010. – С. 9-10.

29. Діяльність УСРР щодо дезорганізації української політичної еміграції // Наукові записки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Збірник наукових статей. – К., 2002. – Вип. L. – С. 209-215.

30. До питання боротьби з корупцією в СРСР на початку 1980-х рр. (історичний досвід “андроповщини”) // 62 Наукова конференція професорсько- викладацького складу, аспірантів, студентів та структурних підрозділів університету. Тези доповідей. – К.: НТУ, 2006. – С. 239-240 (співавтор Фурcай О.).

31. До питання кадрової політики в СРСР на початку 1980-х рр. (історичний досвід “андроповщини”) // 62 Наукова конференція професорсько- викладацького складу, аспірантів, студентів та структурних підрозділів університету. Тези доповідей. – К.: НТУ, 2006. – С. 237-239 (співавтор Гаврищук В.).

32. До питання відносин між УСРР і Грузинською республікою (1920–1922 рр.) // Шевченківська весна: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 15-й річниці незалежності України. – Випуск IV: У 3-х част. – Ч. 3. Історія / За заг. ред. проф. В. Ф. Колесника. – К.: Логос, 2006. – С. 381-383.

33. До питання підготовки кадрів для зовнішньо-торгівельного відомства УСРР (1920–1923 рр.) // LXVII наукова конференція професорсько- викладацького складу, аспірантів, студентів, та працівників відокремлених структурних підрозділів Національного транспортного університету: Тези. – К.: НТУ, 2011. – С. 331.

34. До питання підготовки дипломатичних кадрів УСРР (1920–1923 рр.) // Наука і вища освіта: Тези доповідей учасників XI міжвузівської наукової конференції. – Запоріжжя, 2003. – С. 367-368.

35. Дослідження зовнішніх відносин радянської України 1919–1924 рр. в умовах незалежності // Українська державність: історія та сучасність: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-ій річниці Всеукраїнського референдуму (Київ, 1-2 грудня 2011 р.) / За заг. ред. д.і.н., проф. А. П. Коцура, відп. ред. к.і.н., доц. Л. П. Могильний. – К.: ПП Сердюк В. Л., 2012. – С. 72-74.

36. Дубина Кузьма Кіндратович // Соціальна історія: Науковий збірник. – К.: СПД Цимбаленко Є. С., 2008. – Вип. IV. – С. 27-28.

37. Закордонний відділ ЦК КП(б)У – спецслужба українських більшовиків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – К., 2002. – Вип. 62. – С. 44-48.

38. Западноукраинские земли в междувоенный период // История Украины: Учебник для студентов высших учебных заведений / Г. Д. Казьмирчук (рук. авт. коллектива), В. Ф. Колесник, А. П. Коцур и другие. – К.: Логос, 2010. – С. 490- 515 (Казьмирчук М. Г., Сорока Ю. М.).

39. Зовнішньополітична діяльність уряду УСРР (1919–1923 рр.) //Історичний журнал. – 2007. – № 6. – С. 100-111.

40. Зовнішня політика УСРР (початок 1920-х років): Матеріали й методичні рекомендації до лекції для студентів гуманітарних факультетів // К., 2011. – 54 с.

41. Зовнішньополітична діяльність уряду УСРР (1919–1923 рр.): між українською формою та радянським змістом: Монографія. – К.: Тернограф, 2011. – 264 с.

42. Зовнішньополітична діяльність уряду УСРР (1919 – 1923 рр.): Історіографія та джерельна база: Матеріали й методичні рекомендації до лекції студентам гуманітарних факультетів. – К.: Логос, 2010. – 44 с.

43. Історія України: Конспект лекцій для студентів гуманітарних факультетів. – К., 2008. – 52 с.

44. Історія України: Навчально-методичний комплекс для студентів гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: Логос, 2009. – 72 с. (співавтори Казьмирчук Г. Д., Вербовий О. В., Коцур Г. Г., Латиш Ю. В., Набока С. В., Шемета Ю. М.).

45. Історія України: Проблеми української культури: Методичні рекомендації до семінарських занять студентам гуманітарних факультетів. – К.,2008. – 38 с.

46. К вопросу об особенностях украинской ментальности в исторической концепции В. Б. Антоновича // Менталитет славян и интеграционные процессы: история, современность, перспективы: Материалы VII Международной научной конференции: В 2 ч. / Министерство образования Респ. Беларусь [и др.]; под общей ред. В. В. Кириенко. – Гомель: ГГТУ им. П. О. Сухого, 2011. – Ч. 1. – С. 113-115 (співавтор Пивовар С. Ф.).

47. К вопросу об украино-азербайджанских дипломатических отношениях в 1917–1921 гг. // Соціальна історія: Науковий збірник. – К.: Логос, 2011. – Вип. VII. – С. 43-47.

48. К вопросу об украино-азербайджанских дипломатических отношениях в 1917–1921 гг. // Diplomatiya Alemi (Дипломатический мир). – Баку: МИД Азербайджана, Управление внешних отношений Администрации Президента Азербайджанской Республики, 2011. – № 30. – С. 61-65 (співавтор Даміров А. У.).

49. Київська Русь // Історія України: Начально-методичний комплекс для студентів гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка / За ред. проф. Казьмирчука Г. Д. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Логос, 2013. – С. 11-15 (співавтор Казьмирчук Г. Д.).

50. Конституційний процес 1922–1923 рр.: боротьба за повноваження у сфері зовнішньої політики між УСРР і РСФРР (історико-правовий аспект) // Вісник Київського національного університету. Юридичні науки. – 2010. – Вип. 82. – С. 65-69.

51. Конституційно-правове регулювання участі радянської України у зовнішній політиці СРСР в міжвоєнний період (1920–1930-ті роки) // Проблеми історії та історіографії України. Програма і матеріали міжнародної науково- практичної конференції “День науки історичного факультету – 2013” / Наук. ред. проф. Казьмирчук Г. Д. – К.: “ПП” КП “УкрСІЧ”, 2013. – С. 48-49.

52. Наука розпочинається на кафедрі. На прикладі кафедри історії для гуманітарних факультетів // Соціальна історія: Науковий збірник. – К.: Логос, 2011. – Вип. VII. – C. 14-21.

53. Науково-дослідна робота студентів-істориків: від реферату до магістерської роботи: Матеріали й методичні рекомендації для студентів історичних факультетів. – К., 2011. – 26 с.

54. Національно-визвольна боротьба українського народу під проводом Б. Хмельницького (1648–1657 рр.) // Історія України: Начально-методичний комплекс для студентів гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка / За ред. проф. Казьмирчука Г. Д. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Логос, 2013. – С. 29-32 (співавтор Казьмирчук Г. Д.).

55. Национально-освободительная борьба в Украине (1917–1921 гг.): Лекция для студентов-иностранцев гуманитарных факультетов. – К., 2012. – 54 с.

56. Нові відомості про Василя Миколайовича Кужима – консула УНР у Баку в 1921–1921 рр. // Проблеми історії та історіографії України. Програма і матеріали науково-практичної конференції “День науки історичного факультету – 2014” / Наук. ред. проф. Казимирчук Г. Д. – К.: “ПП”КП”Укр.- СІЧ”, 2014. – С. 31-38.

57. Нові відомості про дипломатичну службу В. М. Корецького (1920–1923 рр.) // VII Наукові читання, присвячені пам’яті Володимира Михайловича Корецького. Збірник наукових праць. – К.: Видавництво “Ліра- К”, 2014. – С. 19-21.

58. Нормативно-правові засади діяльності НКЗС УСРР (1919–1923 рр.) // 63 Наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та структурних підрозділів університету. Тези доповідей. – К.: НТУ, 2007. – С. 310-312.

59. Організаційно-правові засади функціонування Народного комісаріату закордонних справ (1919–1923 рр.) // Часопис Київського університету права. 2010. – № 2. – С. 30-34.

60. Організаційно-правові засади функціонування органів зовнішньої політики в УСРР (1922–1924 рр.) // Вісник Академії Адвокатури. – 2011. – Число 1 (20). – С. 168-174.

61. Організаційно-правові засади функціонування управління уповноваженого НКЗТ РСФРР при РНК УСРР (1922–1924 рр.) // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Історія. – 2011. – № 104. – С.27-30.

62. Організаційно-правові засади функціонування управління уповноваженого НКЗТ РСФРР при РНК УСРР (1919–1922 рр.) // Наукові записки НАУКМА. Історичні записки. – 2011. – Том. 117. – С. 20-23.

63. Освіта в селі Кальнику з 60-х років XIX ст. – 20-х років XX ст. / Казьмирчук Г. Д., Казьмирчук М. Г. / Наук. ред. Купчик О. Р. – К.: Логос, 2007. – 50 с.

64. Пишемо реферат: Методичні рекомендації для написання письмових (реферативних) робіт з „історії України” студентами усіх спеціальностей та форм навчання. – К.: НТУ, 2006. – 60 с.

65. Підготовка реферативних робіт з “історії України”: Методичні рекомендації щодо написання й оформлення рефератів студентами гуманітарних факультетів. – К., 2007. – 34 с.

66. Предмет “Історія України” на непрофільних факультетах вузів та “освітня євроінтеграція” // Актуальні проблеми наукового й освітнього простору в умовах поглиблення євро інтеграційних процесів: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 травня 2015 р., Мукачево. Том I / Ред. кол.: Щербан Т.Д. (гол. ред.) та ін. – Мукачево: Вид-во “Карпатська вежа”, 2015. – С. 157-159 (співавтор Купчик О. Р.).

67. Про Володимира Корецького як завідувача правовим підвідділом НКЗС УСРР // Шевченківські дні – 2009: Історія: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / Ред. кол.: член-кор. НАН України В. Ф. Колесник (голова), к.і.н. Ю. В. Латиш (відп. ред.) та ін. – К., 2009. – С. 49-

68. Про Підготовчий факультет Київського Державного Університету ім. Т. Г. Шевченка (1960–1965 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2012. – Вип. 109. – С. 28-32.

69. Про уповноваженого НКЗТ УСРР при РНК РСФРР Брона Саула Григоровича (1887–1938 рр.) // Проблеми історії та історіографії України: Матеріали V Міжнародної наукової конференції “Дні науки історичного факультету – 2012”. Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів / Відп. ред. Г. Казьмирчук, Ю. Латиш. – К.: Логос, 2012. – С. 43-45.

70. Про Х. Раковського як голову раднаркому і НКЗС УСРР (1919–1923 рр.) // LXVI наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів, та працівників відокремлених структурних підрозділів Національного транспортного університету. – К.: НТУ, 2010. –С. 328-329.

71. Програма та навчально-методичні матеріали з курсу “Історія України” для студентів гуманітарних факультетів. – К.: Логос, 2007. – 36 с. (співавтори Казьмирчук Г. Д., Гусєв В. І., Вербовий О. В., Набока С. В., Шемета Ю. М.).

72. Радянська Україна і зовнішня політика СРСР у міжвоєнний період (1920–1930-ті рр.): головні дійові особи // Соціальна історія: Науковий збірник. – Вип. IX. – К.: ПП“КП”УкрСІЧ, 2013. – С. 21-33.

73. Радянська Україна між двома світовими війнами (1920–1930-ті роки) // Історія України: Начально-методичний комплекс для студентів гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка / За ред. проф. Казьмирчука Г. Д. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Логос, 2013. – С. 53-

74. Рання історія українського козацтва // Історія України: Начально-методичний комплекс для студентів гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка / За ред. проф. Казьмирчука Г. Д. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Логос, 2013. – С. 25-

75. Репатріаційні угоди в структурі міждержавних домовленостей УСРР (1920–1922 рр.) // Соціальна історія: Науковий збірник. – К.: Логос, 2007. – Вип. 1. – С. 28-35; К.: Логос, Вип. 2. – С. 44-55.

76. Рецензія / Соціальна діяльність ломбардів підросійської України (1886–1917 рр.) / Казьмирчук М. Г. – К.: Логос., 2007. – Соціальна історія: Науковий збірник. – К.: Логос, 2007. – Вип. 1. – С. 100-101.

77. Рецензія / Соціальна історія у дослідженнях краєзнавців / Трагічні сторінки історії Іллінеччини. Голодомор. Репресії. 20–50-ті роки XX ст. / Упоряд. Таранюк Н. Ф. – Вінниця: Книга-Вега, 2007. – 64 с.: іл. // Соціальна історія: Науковий збірник. – К.: Логос, 2008. – Вип. 3. – С. 163-164.

78. Рецензія / Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. Збірник статей / Відп. ред. В. М. Даниленко. – К.: Інститут історії України НАН України, 2007. – Вип. 11 // Соціальна історія: Науковий збірник. – К.: Логос, 2007. – Вип. 2. – С. 126.

79. Розвідувально-підривна діяльність спецслужб УСРР на території іноземних країн (початок 1920-х років) // Соціальна історія: Науковий збірник. – Вип. VI. – К.: Логос, 2010. – С. 49-54 (співавтор Пивовар С. Ф.).

80. Соціально-економічне життя СРСР (перша половина 1980-х рр.) // Соціальна історія: Науковий збірник. – К.: Логос, 2008. – Вип. III. – С. 105-110.

81. Соціально-економічне життя УРСР (перша половина 1980-х рр.) // Соціальна історія: Науковий збірник. – К.: Логос, 2009. – Вип. V. – С. 67-77.

82. Соціально-економічне становище УРСР (1953–1964 рр.) // Україна в період десталінізації (1953–1964 рр.). Лекція 19 / А. П. Коцур, О. Р. Купчик, С. Ф. Пивовар: Бібліотека “Часопису української історії”: За заг. ред. А. П. Коцура. – К., 2015. – С. 7-15.

83. Становище української мови в УРСР (1960–1980-ті рр.) // 64 Наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та структурних підрозділів університету. Тези доповідей. – К.: НТУ, 2008. – С. 320-321.

84. Становлення народного комісаріату закордонних справ УСРР (1919–1923 рр.): Матеріали й методичні рекомендації до лекції студентам гуманітарних факультетів. – К.: Науковий світ, 2010. – 30 с.

85. Становлення Народного комісаріату із закордонних справ УСРР (1920–1923 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – К., 2004. – Вип. 71-72. – С. 32-34.

86. Становлення Народного комісаріату із закордонних справ УСРР (1919–1923 рр.) // 62 Наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та структурних підрозділів університету. Тези доповідей. – К.: НТУ, 2006. – С. 229-230.

87. Студентство міста Києва у суспільно-політичному житті України (1900–1917 рр.): Монографія. – К.: ПП “КП” УкрСІЧ”, 2013. – 304 с. (співавтор Фартучна Г. В.).

88. Студенты-азербайджанцы г. Киева и революционное движение в Украине (1900–1917 гг.) // Kaspi (Каспий). – Бaку. – № 02. – 15-21 сентября 2012 г. – С. 6; №03. – 22-28 сентября 2012 г. – С. 5.

89. Студенты-азербайджанцы города Киева в общественно-политической жизни Украины (1900–1917 гг.). – К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2013. – 160 с. (співавтор Даміров А. У.).

90. Студенты-азербайджанцы города Киева начала XX века: социально- политический портрет // Віддане служіння історичній науці: До 79-річчя професора Григорія Казьмирчука / упорядники: М. Г. Казимирчук, Ю. В. Латиш. – К.: ПП”КП”Укр.-СІЧ”, 2014. – С. 269-272.

91. Студенты города Киева в российском демократическом, украинском национальном движениях и в борьбе за академические права (1900–1917 гг.) // Соціальна історія: Науковий збірник / За ред. проф. Г. Д. Казьмирчука. – К.: ПП”КПУкрСІЧ”, 2015. – С. 20-37.

92. Тематика реферативних робіт з “історії України”: студентам гуманітарних факультетів. – К., 2007. – 26 с.

93. Торговельна дипломатія УСРР (1919–1923 рр.) // Проблеми історії та історіографії України: Програма і матеріали науково-практичної конференції “День науки історичного факультету – 2011” / Наук. ред. проф. Казьмирчук Г. Д. – К.: Логос, 2011. – С. 34-35.

94. Торговая дипломатия Советской Украины (1920–1923 гг.): главные действующие лица // Личность в истории: героическое и трагическое: Сборник материалов Пятой междунар. Науч.-практ. конф., посвящ. 20-летию истор. факультета, Брест, 23-24 ноября 2011 г. / Брест. гос. ун-т имени А. С. Пушкина; редкол.: М. Э. Чесновский (гл. ред.) [и др.]. – Брест: БрГУ, 2012. – С. 115-118.

95. Торговельна дипломатія радянської України (1919–1923 рр.): головні дійові особи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – К: ВПЦ “Київський університет”, 2013. – Вип. 115. – С. 28-

96. Трансформація інституційно-функціонального статусу зовнішньо-торгівельного відомства УСРР (1919–1924 рр.) // Україна дипломатична. – 2011. – № 12. – С. 817-831.

97. У истоков украинско-азербайджанской дипломатии // Слово Азербайджана. – №9 (январь-февраль) (співавтор Даміров А. У.)

98. Україна-Азербайджан: обопільне вивчення забутих сторінок спільної історії // “Науковий діалог Схід-Захід”: Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кам’янець-Подільский, 7 червня 2014 року): У 4 ч. – Кам’янець-Подільський-Дніпропетровськ: Видавництво “Інновація”, 2014. – Ч. 1. – С. 30-34.

99. Україна в роки Другої світової війни (1939–1945 рр.): Матеріали й методичні рекомендації до лекції студентам гуманітарних факультетів. – К.: Науковий світ, 2008. – 40 с.

100. Україна в роки Другої світової війни (1939 – 1945 рр.) // Історія України: Підручник для гуманітарних факультетів / Наук. ред. проф. Казьмирчука Г. Д. – К.: Логос, 2010. – С.470-507.

101. Украина в годы Первой мировой войны (1914 – 1917 гг.) // История Украины: Учебник для студентов высших учебных заведений / Г. Д. Казьмирчук (рук. авт. коллектива), В. Ф. Колесник, А. П. Коцур и другие.– К.: Логос, 2010. – С.409-426 (співавтор Вербовий О. В.).

102. Украина и Раппальский договор 1922 г. // Бєларусь і суседзі: шляхі фарміравання дзяржаунасці, міжнацыянальныя і міждзяржауныя адносіни. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2012. – Вып. 1. – С. 315-320.

103. Украина-Русь в составе Великого княжества Литовского (XIV – XV вв.): Материалы к изучению курса “история Украины” по теме “Украинские земли в составе Великого княжества Литовского”. – К.: ПП “КП” УкрСІЧ”, 2013. – 120 с.; К.: ПП “КП” УкрСІЧ”, 2014. – 120 с.

104. Украино-азербайджанская дипломатия // Соціальна історія: Науковий збірник. – К.: Логос, 2012. – С. 40-45 (співавтор Даміров А. У.).

105. Украинско-азербайджанские политические отношения: история и современность: Монография. – К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – 160 с. (співавтори Гасимли М. Дж., Даміров А. У.).

106. Украинско-азербайджанские отношения: история и современность: Монография. – Изд. 2-е, перед. и доп. – К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2014. – 160 с. (співавтори Гасимли М. Дж., Даміров А. У.).

107. Українська революція 1917–1920 рр. // Історія України: Начально-методичний комплекс для студентів гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка / За ред. проф. Казьмирчука Г. Д. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Логос, 2013. – С. 49- 52 (співавтор Казьмирчук Г. Д.).

108. Українська СРР у системі радянської підготовки експорту більшовицької революції до країн Європи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – К., 2003. – Вип. 65-66. – С. 75-

109. Українська СРР у радянсько-західному протистоянні в Туреччині на початку 1920-х років // Karadeniz Arastirmalari Balkan, Kafkas, Dogu Avrupa ve Anadolu Incelemeleri Dergisi (Журнал исследований Черноморского региона) / Karadeniz Arastirmalari Merkezi (Черноморский научно-исследовательский центр). – Анкара: Каrа М, 2011. – S. 85-92.

110. Українсько-турецький договір 1922 року // Історичний календар. – 2012. – Вип. 15. – С. 33-38.

111. Українські землі в складі Російської імперії (кінець XVIII – початок XX ст.) // Історія України: Начально-методичний комплекс для студентів гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка / За ред. проф. Казьмирчука Г. Д. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Логос, 2013. – С. 41-48.

112. УСРР в експорті більшовицької революції до Естонії (початок 1920-х років) // Україна-Естонія: історія, культура, економіка: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Видавництво “Альфа-ПІК”, 2014. – С. 21-23 (співавтор Пивовар С. Ф.).

113. УСРР в системі радянської офіційної зовнішньої політики (1919–1923 рр.): Матеріали й методичні рекомендації до лекції студентам гуманітарних факультетів. – К.: Науковий світ, 2009. – 48 с.

114. УСРР та РСФРР у радянській зовнішній політиці: досвід співпраці (1919–1923 рр.) // Україна дипломатична: Науковий щорічник. – Вип. X. – К., 2009. – С. 458-471 (співавтор Прокопчук Л. В.).

115. УСРР у радянській зовнішній політиці (1919–1923 рр.): оцінки істориків // День науки історичного факультету – 2009: Проблеми історії та історіографії України: Програма і матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю злуки УНР і ЗУНР. 29 квітня 2009 р. – К.: Науковий світ, 2009. – С. 25-28.

116. УСРР у радянській міжнародній політиці (1919–1923 рр.) // Науковий вісник Дипломатичної академії при МЗС України. – 2009. – Вип. 10. – С. 428 – 433 (співавтор Прокопчук Л. В.).

117. Установление советской Украиной политико-экономических отношений с государствами Европы (1921–1922 гг.) // Актуальные проблемы международных отношений и дипломатии (1918 г. – начало XXI в.): материалы II Международной научно-практической конференции, Витебск, 23-24 апреля 2015 г. / Вит. гос. ун-т; редкол.: А. П. Косов (отв. ред.) [и др.]. – Витебск: ВГУ имени П. М. Машерова, 2015. – С. 75-79.

118. Участие УССР в советской внешней политике в контексте создания СССР (1922–1923 гг.) // Revista de Istorie a Moldovei (Молдавський історичний огляд) / Institutul de Istorie, stat si drept al academiei de stiinte a Moldovei (Інститут історії історії держави та права Молдавської НАН). – 2010. – Nr. 3-4. – S. 242-256.

119. Участь УСРР в радянській зовнішній політиці в контексті утворення СРСР (1922–1923 рр.) // Історичний журнал. – 2008. – № 4. – С. 100-115.

120. Участь УСРР в радянській таємній зовнішній політиці (початок 1920-х років) // Шевченківська весна. Історія: Матеріали Міжнародної науково- практичної конференції молодих учених. – Випуск VI: У 2-х част. / За заг. ред. проф. В. Ф. Колесника. – Ч.1: Праці вчених. – К., 2008. – С. 231-233.

121. Участь УСРР в радянській таємній зовнішній політиці (1919 – 1923 рр.): Матеріали й методичні рекомендації до лекції студентам гуманітарних факультетів. – К.: ПП Цимбаленко Є., 2009. – 42 с.

122. Участь УСРР у міжнародних конференціях (початок 1920-х років) // Дні науки історичного факультету – 2009: Матеріали II Міжнародної наукової конференції молодих вчених, присвяченої 175-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Вип. II.: У 4-х ч. / Ред. кол.: чл.-кор. НАНУ, проф. В. Ф. Колесник (голова), доц. О. Ю. Комаренко (заст. голови), І. В. Семеніст (відп. ред.) та ін. – Ч.2. – К., 2009. – С. 111-115.

123. Участь УСРР у міжнародних конференціях на початку 1920-х рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – К: ВПЦ “Київський університет”, 2013. – Вип. 114. – С. 34-35.

124. Фінансове забезпечення функціонування НКЗС УСРР (1919–1923 рр.) // Соціальна історія: Науковий збірник. – Вип. VI. – К.: Логос, 2010. – С. 109-125 (співавтор Батюк Є. Д.).