The Faculty of Kyiv National Taras Shevchenko University.

Kyiv,  Volodymyrska st. 60, of. 477

Phone: (044) 239 34 24

E-mail: kafedra447@ukr.net