PC029469

Шевченко Наталія Ігорівна 

Кандидат історичних наук, доцент

Наукова біографія

Закінчила історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1999 р.), спеціалізуючись на кафедрі Нової та новітньої історії зарубіжних країн. Навчалась в аспірантурі історичного факультету КНУ (1999-2002 рр.). У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію «Владні структури Англії доби ранніх Стюартів в британській історіографії другої половини ХХ ст.» (науковий керівник – к.і.н., доц. Павленко В. М.).

Викладацька діяльність

Працювала асистентом (2001 – 2008 рр.) кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, з 2008 р. доцент цієї ж кафедри.

Викладає курси:

«Історія країн Латинської Америки», «Нова та новітня історія країн Азії та Африки», «Історія колоніалізму», «Науково-дослідна робота історика-всесвітника (нова та новітня доба)», «Вступ до університетських студій», «Соціально-економічний та політичний розвиток країн Латинської Америки наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.».

Наукові інтереси

Сфера наукових зацікавлень включає:

 • міжамериканські відносини та інтеграційні процеси в Західній півкулі;
 • українсько-латиноамериканські відносини;
 • прояви радикалізму в латиноамериканських суспільствах;
 • теорія і практика мультикультуралізму;
 • історія колоніальної експансії Західних держав у XVI – ХХ ст.

Стажування і гранти

Проходила стажування у Центрально-Європейському Університеті /Будапешт, Угорщина/ (листопад 2000 р), МДУ імені М. Ломоносова /Москва, РФ/ на історичному факультеті  /січень-лютий 2002 р./ та в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка на кафедрі міжнародних організацій та дипломатичної служби /вересень-грудень 2012 р./.

Участь у міжнародних конференціях (2012 – 2016 рр.)

 • V Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Дні науки історичного факультету – 2012» (Київ, 12 – 13 квітня 2012 р.).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн (до 105-ї річниці з дня народження д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Державою Ізраїль)» (Київ, 18-19 жовтня 2012 р.).
 • 18-19 жовтня 2012 р. – міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн» (до 105-ї річниці з дня народження д.і.н., проф. В. Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Державою Ізраїль), Київ, КНУ імені Тараса Шевченка, Історичний факультет.
 • 20 грудня 2012 р. – міжнародна науково-практична конференція «Сучасна дипломатія: актуальні проблеми теорії і практики» (до 95-ї річниці української дипломатії та 20-річчя кафедри міжнародних організацій та дипломатичної служби), Київ, КНУ імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
 • Всеукраїнська наукова конференція «Київський Університет: минуле і сьогодення», 6 червня 2014 року, м. Київ, КНУ імені Тараса Шевченка.
 • Міжнародна наукова конференція «Україна і США: досвід та перспективи співпраці (присвячена пам’яті професора Б. М. Гончара)» /Київ, КНУ імені Тараса Шевченка, 17-18 березня 2016 р./. Тема доповіді: «Американці в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)».
 • Міжнародна наукова конференція «Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латиноамериканського регіону» /Державна установа Інститут всесвітньої історії, м. Київ, 19 квітня 2016 року/. Тема доповіді: «Латинська Америка в зовнішньополітичній стратегії України (2014 – 2015 рр.)».

Участь у круглих столах

 • 16.02.2016 – участь у експертних дебатах «Грані можливого: що може зробити Україна як непостійний член Ради Безпеки ООН?», проведених Радою зовнішньої політики «UkrainianPrism» за підтримки FriedrichEbertStiftung.
 • 14.03.2016 – участь у експертних дебатах «Україна-ОБСЄ: безпекові питання та взаємозалежність», проведених Радою зовнішньої політики «UkrainianPrism» за підтримки FriedrichEbertStiftung.
 • 20.05.2016 – участь у Круглому столі у Верховній Раді України «Посилення ролі громадянського суспільства у реалізації зовнішньої політики України», організатори: Комітет у закордонних справах ВР України, Рада зовнішньої політики «Українська призма» та Представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні.
 • 29.09.2016 – участь у експертних дебатах  «Україна – ЄС: перспективи посилення безпекової співпраці»,  проведених Радою зовнішньої політики «UkrainianPrism» за підтримки FriedrichEbertStiftung та УКРІНФОРМ.
 • 17.11.2016 – участь у круглому столі «Украина, Молдова, Беларусь: сотрудничество в сложных геополитических реалиях», проведених Радою зовнішньої політики «UkrainianPrism» за підтримки FriedrichEbertStiftung.

Редагування  наукових журналів

Член редколегії наукового часопису «Американська історія та політика» (з 2016 р.).

Основні публікації

Книги та розділи в книгах:

 1. Магда Є.В., Павленко В. М., Шевченко Н.І. Історія міжнародних відносин під час Другої світової війни (1939 ­– 1945 роки): [навч. посібник]. – Київ – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2010. – 315 с.
 2. Нова історія країн Західної Європи та Північної Америки. XVII – 60-ті роки ХІХ століття : підручник / Б.М. Гончар, О.П. Машевський, Н.С. Папенко та ін. ; за ред. Б.М. Гончара. – К. :Видавничо-поліграфічний центр «Київськийуніверситет», 2013. – 735 с./у співавторстві/
 3. Міжнародна співпраця Київського університету (1944– 1991 рр.) // Історія Київського Університету (редкол. Л.В. Губерський (голова і др.) / кер. авт. кол. В.Ф. Колесник. – К.: ВПЦ Київ. Ун-т, 2014. – РОЗДІЛ 4.4.  – С.584-600 (співавтор О.Р. Купчик);
 4. Міжнародні зв’язки Київського Університету в роки незалежності // Історія КиївськогоУніверситету (редкол. Л.В. Губерський (голова і др.) –/кер. авт. кол. В.Ф. Колесник. – К.: ВПЦ Київ. Ун-т, 2014.  – РОЗДІЛ 5.4. – С.700-865 (співавтор Ю. М. Шемета).
 5. Історія в термінах і поняттях: Довідник: Навч.посіб. / за заг. ред. Т.В. Орлової. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. / поняття Герілья, Історія гендерна, Модус вівенді, Люмпени, Работоргівля, Рабство/.

Наукові статті:

 1. Неоліберальна британська історіографія про деякі проблеми Англійської революції XVII ст. (причини, характер, значення, особи Кромвеля та Карла І) // Питання нової та новітньої  історії: Міжвідомч. наук. зб. – К., 1998. – Вип. 44. – С. 211 –217. (у співавторстві з В.М.Павленко).
 2. Національно-релігійні підвалини Ольстерського конфлікту // Етнічна історія народів Європи: Секція 1. Теоретичні проблеми етнології: Зб. наук, праць. – К., 1999. – С. 94–97.
 3. Основні проблеми Англійської революції у висвітленні британських істориків др. пол. ХХ ст. // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Вісник. Історія. –К., 2000. – Вип. 49. – С. 29 –34.
 4. Із історії становлення віґської концепції в британській історіографії Англійської революції сер. XVII ст. (на матеріалах британських істориків XIX ст.) // Проблеми архівознавства та джерелознавства:Зб. наук., праць до 90–річчя від дня народження проф. В. І. Стрельського. – К., 2001. – С. 294 –303. (Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела. Вип.4). – (у співавторстві із В. М. Павленко).
 5. Британський історик К. Расел про деякі проблеми Англійської революції XVII ст. // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Вісник. Історія. –К., 2002. – Вип. 59–60.–С. 110–114.
 6. Стан та перспективи дослідження Англійської революції середини XVII ст. в сучасній вітчизняній історіографії // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Вісник. Історія. – К., 2002. – Вип. 63–64. – С. 137–138.
 7. Соціально-економічні аспекти англійської історії XVII ст. у творчості Максима Ковалевського // Історія та історіографія в Європі. – К., 2003. – Вип.1–2. – С. 94–101.
 8. “Collective Portraits” of English state–Power Holders of the first half of the 17th century in the Studies of Modern British Historians // Ethnic History of European Nations. –Kyiv, 2003. – №14: Current Directions in Historical–Ethnological Research: Tendencies andPerspectives. –P. 107–110.
 9. Офіційні документи органів центральної та місцевої адміністрації як джерела з політичної та адміністративної історії Англії першої половини XVII століття // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Вісник. Історія. – К., 2003. – Вип. 68–70. – С. 47–50.
 10. Адміністративна структура ранньостюартівської Англії в дослідженнях британського історика Ґ. Ейлмера // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Вісник. Історія. –К., 2005. – Вип. 77. – С. 35–37.
 11. “Шотландський фактор” в англійській історії першої половини XVII ст. // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Вісник. Історія. –К., 2005. – Вип. 80. – С.53–56.
 12. “Ірландський фактор” у британській історії першої половини XVII століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – К., 2007. – Вип. 89–90. – С.58–61.
 13. Парламент у ранньостюартівській Англії: спроба переосмислення (за матеріалами британської історіографічної дискусії останньої третини XX століття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – К., 2007. – Вип. 89–90. – С. 114–116.
 14. Британська криза першої половини XVII ст. як “проблема” багатоскладового королівства” (за матеріалами праць К. Расселла) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – К., 2007. – Вип. 91–93. – С. 73–74.
 15. Міжнародна грантова підтримка наукових досліджень в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у 2008 – 2011 рр. // Вісник КНУ. Історія. – Вип.2 (115). – 2013. – С. 63-67.
 16. Підготовка іноземних громадян в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (1991 – 2011 рр.) // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць у 2-х ч. – Вип. 112, Ч.1. – 2013. – С.113-120.
 17. Участь міжнародних фондів у підтримці наукових досліджень в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у 2008 – 2011 рр. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн» (до 105-ї річниці з дня народження д.і.н., проф. В. Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Державою Ізраїль): Зб. наук. статей. – Київ: «ЛОГОС», 2013. – С. 261-264.
 18. Іспанія та іспаномовний світ. Олімпіада для старшокласників на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Історія України : журн. – №9 (865). – 2016. – (Вкладка : «Всесвітня історія». – №5 (65). – 2016. – С.6–8).
 19. Латинська Америка // Українська призма: Зовнішня політика 2015: щорічне аналітичне дослідження. – Представництво Фонду Фрідріха Еберта в Україні, 2016. – С. 111-114. – /укр.,англ./. – Режим доступу: http://prismua.org/wp-content/uploads/2016/03/A5-prizma-finish.pdf.
 20. Імпічмент без доказів корупції: як скинули з посади президента Бразилії // Європейська правда [Електронний ресурс]. – 06 вересня 2016 р. – URL: http://www.eurointegration.com.ua/articles/2016/09/6/7054185/
 21. Міжнародна наукова конференція «Україна і США: досвід та перспективи співпраці», присвячена пам’яті професора Б. М. Гончара // Американська історія та політика. – 2016. – №1. – С. 215-217.– [Наукова хроніка].