_

Іванов Олександр Федорович 

Кандидат історичних наук, доцент

Народився 1955 р. у Волинській області. У 1972 році закінчив середню школу в с. Рогозів Київської області. У 1977 році закінчив з відзнакою історичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка. В 1978 – 1982 роках навчався в аспірантурі. У 1983 році захистив кандидатську дисертацію і з того часу працює викладачем історичного факультету, а з 1990 року – доцентом кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн.  Стажувався в університетах Німеччини: Лейпциг (1987/8), Регенсбург (1999),  Констанц (2002).

Викладає для студентів-істориків «Вступ до спеціальності історія (американістика та європейські студії»), спецкурси «Формування політичного устрою західних країн», «Соціально-економічний розвиток Німеччини у новітній час», веде семінарські заняття з нормативного курсу новітньої історії країн Західної Європи та Північної Америки, а також читає для студентів-політологів курс «Сучасна політична історія країн світу». Для студентів-заочників Інституту післядипломної освіти розробив і читає курси «Історія держави та права зарубіжних країн», «Історія правових та політичних вчень». Підготував відповідні навчальні та робочі програми чотирьох нормативних та трьох спеціальних курсів, плани семінарських занять з методичними рекомендаціями та є співавтором одного підручника та одного навчального посібника.

 • Іванов О.Ф. Розділ 11. Німеччина (кінець ХУШ століття – 1870 рік) // Нова історія країн Західної Європи й Північної Америки. ХУІІ – 60-і роки ХІХ століття: підручник / Б.М.Гончар, О.П.Машевський, Н.С. Папенко та ін.; за ред.. Б.М.Гончара. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013, с. 458-505. [– 735 С.];
 • Іванов О.Ф. Статті “Егалітаризм”, “Республіка”, “Суверенітет”, “Суспільство індустріальне”, “Фашизм”, “Федералізм” // Історія в термінах і поняттях: довідник:Навч. посіб. / За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014, с. 185, 570-571, 612, 615-616, 652, 653-654.

Веде наукові дослідження в галузі зарубіжної історіографії, соціальної історії етнічних німців України, новітньої політичної історії Німеччини, взаємовпливів в новітній історії Німеччини і України. Має понад 50 наукових публікацій, з них більше половини з’явилися за останні 15 років, у тому числі 2 розділи в колективних монографіях, низка наукових статей з проблематики соціально-політичної історії ФРН, і зокрема:

 • Іванов О.Ф., Іваньков І.О. Демографічні втрати етнічних німців УСРР у роки голодомору. // Голод 1932-33 років в Україні: причини та наслідки. – Київ: Наукова думка, 2003, с. 514-527);
 • Історична освіта: європейський та український досвід. Викладання національної історії в школах Центральної і Східної Європи. / Пер. з нім. – К.: «К.І.С.», 2010. – 288 с. [Науковий редактор, автор вступного слова (с.5-6) та розділу «Образ Європи нового часу в українських шкільних підручниках історії: від старих стереотипів до нового бачення» (с.210-226).]
 • Іванов О.Ф. Ставлення Гітлера й нацизму до релігії та церкви в роки Веймарської республіки // Наука. Релігія. Суспільство. – Донецьк: Наука і освіта, 2002. №3, с.132-138;
 • Іванов О.Ф., Іваньков І.О Політика нацистського режиму стосовно етнічних німців України // Український історичний журнал. – Київ, 2005, №3, с.83-95;
 • Іванов О.Ф., Купрій Т.Г. «Аленська програма» ХДС 1947 року – пошук «третього шляху». // Наука. Релігія. Суспільство. – Донецьк: Наука і освіта, 2005. №4, с.110-115;
 • Іванов О.Ф., Гусєва Н.Ю. Боротьба навколо прийняття надзвичайних законів та її вплив на розвиток молодіжного руху у ФРН в 1966-68 роках. // Схід, – Донецьк, 2007, №5(83), с.74-80;
 • Іванов О.Ф., Рассамакін М.Ю. На шляху від Соціалістичної єдиної партії Німеччини до Партії демократичного соціалізму (1989-1990) // Схід, 2009, №2(93). – Донецьк, 2009, с.90-94;
 • Іванов О.Ф., Йовенко А.В. Утворення націонал-демократичної партії Німеччини та спроби її утвердження в політичній системі ФРН (1964-1971 рр.) // Схід, 2009, №5(96). – Донецьк, 2009, с.68-73;
 • Іванов О.Ф. Суспільна ситуація в НДР за декілька років до падіння Берлінського муру. // Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. – Спецвипуск. Європейська перспектива. – К., 2009. с. 31-36.
 • Іванов О.Ф., Хан Є.В.Передумови приєднання Росії до Болонського процесу. // Схід, 2011, №7(114). – Донецьк, 2011, с.105-113 ;
 • Іванов О. Ф., Куценко О. О. Організаційне відновлення СДПН у повоєнній Німеччині (травень 1945 – квітень 1946 року) // Гілея: науковий вісник. – Київ, 2014. Вип. 81 (№ 2). – С. 109 – 115.
 • Іванов О.Ф.,Андрієвський О.Альтернатива для Німеччини – партія євроскептиків у найпотужнішій країні ЄС. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. ІСТОРІЯ. Випуск 1 (124). – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2015, с.9-11.

Брав участь у виконанні міжнародного наукового проекту “Зрушення та інерція в трансформації країн Східної та Південно-Східної Європи”, який організовувала Баварська спілка дослідників Східної і Південно-Східної Європи (FOROST), а також в 5-х суспільно-освітніх проектах в рамках особливої програми Німецької служби академічних обмінів (ДААД) «Підтримка демократії в Україні». За результатами участі у цих та інших проектах має 8 наукових публікацій в Німеччині:

 • AleksandrIvanov. DasneuzeitlicheEuropainukrainischenSchulbüchern: VonaltenStereotypenzuneuenSichtweisen // FOROST Arbeitspapiere: DieUkraineimAufbruch. Nr.9. – München, 2002, S.21-32;
 • A. Ivanov. TraditionenundPerspektivenderKooperationmitdenUniversitäten Mittel- undOsteuropas. // Trans-uni. ProblemedesManagementsbeiderinternationalenHochschulzusammenarbeitinGrenzregionen. Hochschulrektorenkonferenz: BeiträgezurHochschulpolitik. 11/2005. Bonn: HRK, 2005, S.141-146;
 • A. Ivanov. BrückenbauzwischenKonstanzundKiew. ErinnerungenandieVergangenheit – ArbeitfürdieZukunft. // ErhardRoyWiehn. Deutsch-ukrainische Aktivitäten. Universitärer, humanitärer, publizistischerundmenschlicherBrückenbauvonEuropanachEuropa. 1989-2009. VorwortevonAnatoly I. Smyslov, Alexander F. Ivanov, VladimirKowalenkoundHelmutHengstler. – Konstanz: Hartung-Corre Verlag, 2009, S.10-16;
 • A. Ivanov. KooperationstraditionenundinterkulturellerDialog. // JungeUkraineundJungesDeutschlanddebattieren. Tagungsdokumentation. 11.10.– 16.10.2009. – Regensburg: Europeum, 2010, S. 9-11;
 • A. Ivanov. UniversitätspartnerschaftKiew – Konstanz. // StudentischeSelbstverwaltungimVergleich. KiewerNationaleTarasSchewtschenkoUniversitätundUniversitätKonstanz. – Konstanz, 2011, S.10-13.
 • A. Ivanov.“Der Tote packt den Lebenden“ oder Wie veraltete Denkweisen die Entwicklung des Landes behindert. („Мертвий хапає живого“, або застаріле мислення стримує розвиток країни). // MehrZivilgesellschaftfürmehrDemokratieundLebensqualität. Projektdokumentation. Kiew – Regensburg.Громадянське суспільство: шлях до демократії та підвищення якості життя. – Regensburg: Europaeum, 2012. – S.14-18.
 • A. Ivanov.“Klopfetan, sowirdeuchaufgetan”: ZurRollestudentischerAustauschprojektefürdieDemokratisierungderUkraine (“Стукайте – і вам відчинять»: про роль студентського обміну в демократизації України). // ÖkologischesBewusstseinundDemokratisierungsprozesse. Projektdokumentation. Kiew – Regensburg. Екологічна свідомість і процеси демократизації. – Regensburg: Europaeum, 2014. – S.70-75.
 • O.Iwanow. Die Ukraine zwischen Ost und West: Ansichten ukrainischer Teilnehmer des Essay-Wettbewerbs. // DieUkrainehatdasWort. StimmenundZukunft. / Hrsg. vonWalterKoschmal (Regensburg) unterMitarbeitvonLidijaHnatjuk (Kiew) undOleksandrIwanow (Kiew). – Berlin: OEZBerlin-Verlag, 2016, S. 401-40 [Hауковий редактор збірника та автор однієї з статей].

Здійснював наукову редакцію перекладу з німецької на українську та російську мови “Атласу всесвітньої історії” та інших праць німецьких авторів:

 • Киндер Г., Хильгеман В. Всемирнаяистория: пер. с нем. / Науч. ред. пер.: А.И.Слюсаренко, А.Ф.Иванов. – М.: Рыбари, 2003. – 638 с.;
 • Кіндер Г., Хільгеман В., Гергт М. Всесвітня історія: dtv-Atlas: Довідник. Пер. з 38-го (т.1), 39-го (т.2) нім. вид. / Наук. ред. пер.: О.Ф.Іванов. – К.: Знання-прес, 2007. – 664 с.; іл.;
 • Баберовський Й. Червоний терор: перекл. з нім. / Наук. ред. пер . О.Ф.Іванов. –К.: КІС, 2007. – 280 c.

Підготував 11 кандидатів наук:

 1. Дудко Іріна Дмитрівна Англо-американская советология о кадровой политике КПСС (80-е годы). – Киев, 1991;
 2. Покотило Ольга Павлівна. Громадські рухи за суспільно-політичні перетворення в НДР та возз’єднання Німеччини (1989-1990 рр.).– Київ, 2003;
 3. Чорногор Ярослав Олександрович. Утворення партії «Зелених» та її роль в суспільно-політичному житті ФРН (1977 – 1993 рр.). – Київ, 2005;
 4. Іваньков Ігор Олексійович. Окупаційна політика гітлерівської Німеччини стосовно етнічних німців у Рейхскомісаріаті «Україна». – Київ, 2007;
 5. КупрійТетятна Георгіївна. Утворення Християнсько-демократичного союзу і його участь у державотворчому процесі Німеччини (1945-1950 рр.).– Київ, 2007;
 6. Яременко Вікторія Миколаївна. Політика німецького окупаційного режиму щодо преси в Рейхскомісаріаті «Україна» (1941–1944 рр.).– Київ, 2007;
 7. Левикін Володимир Валерійович. Німецькі військовополонені в радянських таборах: гуманітарний аспект (1941 -1955 рр.). – Київ, 2008;
 8. Гусєва Наталія Юріївна. Студентський протестний рух у ФРН в 1960-х роках.– Київ, 2009.
 9. Йовенко Артем Валерійович.Національно-демократична партія Німеччини у спектрі праворадикальних сил ФРН (1964-2009 рр.). – Київ, 2013.
 10. Хан Євген Вікторович. Реформування системи вищої освіти Російської Федерації в рамках участі у болонському процесі (2003-2010 роки). – Київ, 2015.
 11. Величенко О.О. Відновлення та діяльність Соціал-демократичної партії Німеччини в 1945-1949 рр.– Київ, 2016.

В 1997-2005 роках виконував обов’язки координатора по співпраці між Спілкою ректорів ВНЗ України та Конференцією ректорів ВНЗ Німеччини. Брав участь в у підготовці українсько-німецької Угоди про співпрацю в галузі вищої освіти (1998 р.) та в організації двох міжнародних конференцій представників вищої школи України та Німеччини (Бонн-2001, Крим-2003). З 2000 року працював заступником начальника, а в 2008-2011 роках – начальником Управління міжнародних зв’язків університету. З 2012 року виконує на громадських засадах обов’язки координатора по співпраці та академічних обмінах (Еразмус+) з Констанцським та Регенсбурзькимуніверситетамим (Німеччина). В 2016 році обраний від викладацького складу членом Вченої ради історичного факультету.