Posted by Administrator On Лютий - 4 - 2015 0 Comment

Науковий журнал «Історичні і політологічні дослідження», який видається на історичному факультеті Донецького національного університету (зараз базується у Вінниці) запрошує до публікації авторів, науковців і аспірантів.

 

Журнал зареєстрований ВАК України як видання, в якому можуть публікуватися результати наукових досліджень (протокол №5 – 05/4 від 11 квітня 2001 р.). Видання включено до спеціалізованої міжнародної наукометричної бази даних IndexCopernicusInternational.

 

Редакційна колегія приймає до розгляду оригінальні статі, які до цього не були опубліковані.

 

Згідно Постанови Президії ВАК України від 15 січня 2003 р. № 7-0 5/1 (Бюлетень ВАК України. – 2003. – №1) редакційні колегії фахових видань зобов’язані відбирати до друку статті, які мають наступні структурні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формування цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

 

 

Вимоги до оформлення рукопису

 

Текст потрібно подавати в електронному варіанті. Обсяг – 0,5 др. арк. Набір має бути виконано програмою WORD, шрифт – TimesNewRoman. Розмір шрифту – 12, інтервал – 1. Параметри сторінки: ліве поле – 30 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 25 мм. Абзац – 1,25 см.

 

На початку статті вказується індекс ББК (у лівому куті аркуша). На наступному рядку – ініціали та прізвище автора (авторів) – курсивом. Назва статті набирається великими літерами напівжирним шрифтом симетрично тексту. Через 1,5 інтервали нижче розміщується анотація (3-4 рядки) та ключові слова. Далі розташовується текст, після якого подається резюме російською та англійською мовами з ключовими словами. Обсяг РЕЗЮМЕ (SUMMARY) 25–30 рядків. (Тексти з електронним перекладом неприпустимі). Посилання робляться у квадратних дужках, вказується лише порядковий номер посилання. Далі розташовуються ПОСИЛАННЯ ТА ПРИМІТКИ в порядку згадування в тексті. Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”.

 

 

Окремо подаються два файли, в яких:

 

1) подаються назва статті, прізвище та ініціали автора англійською мовою;

 

2) зазначаються ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА: прізвище, ім’я, по-батькові автора або авторів (повністю), науковий ступінь, вчене звання, посада, робоча та домашня адреси, контактні телефони, e-mail.

 

 

Рукописи прохання надсилати до 10 березня 2015 р. на електронну адресу: istordoslidzhennya@gmail.com

 

 

За достовірність викладеного в публікації відповідальність несе автор. Його думка може не збігатися з позицією редакційної колегії журналу. У разі необхідності редколегія направляє отриману статтю на зовнішнє рецензування. Редколегія залишає за собою право відхиляти не вичитані, недбало оформлені тексти, вносити незначні редакційні правки, що не впливають на зміст публікації. Відхилені рукописи не повертаються і не рецензуються.

 

Зразок оформлення публікації