gorodnianew

Городня Наталія Данилівна

Доктор історичних наук, доцент

ngor@ukr.net

Випускниця кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1991).

Дипломна робота: «Взаємовідносини між виконавчою і законодавчою владою США у формуванні зовнішньої політики» (науковий керівник к.і.н., доц. Н. М. Маркіна).

Аспірантка кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн (1992-1995 рр.).

Кандидатська дисертація «Політика країн Антанти і США щодо державності України в 1917-1919 рр.» (1996) Київський національний університет імені Тараса Шевченка, науковий керівник д.і.н., проф. Б. М. Гончар).

Вчене звання доцента кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн (2007).

Докторська дисертація «Регіональна політика США у Східній Азії (1989-2013 рр.)» (2014) Київський національний університет імені Тараса Шевченка, науковий консультант д.і.н., проф. Б. М. Гончар).

Професійна діяльність:

Працює викладачем на кафедрі нової та новітньої історії зарубіжних країн з 2001 р. (у 2001-2002 н.р. – за сумісництвом), 2001-2005 рр. – асистент, з 2005 р. – доцент цієї кафедри.

У 1996-2002 рр. працювала в Службі інформаційно-аналітичного забезпечення органів влади Національної бібліотеки України імені В. Вернадського НАН України (науковий, старший науковий співробітник).

У 2005-2013 рр. працювала у відділі Азії і Африки Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України (старший науковий співробітник, за сумісництвом).

З 2014 р. – старший науковий співробітник відділу історії країн Азії і Африки Інституту всесвітньої історії НАН України (старший науковий співробітник, за сумісництвом).

Упродовж останніх років викладає на історичному факультеті:

 • нормативний курс «Нова історія країн Західної Європи і США (1870-1918) (для студентів ІІІ курсу стаціонару і IV курсу заочного відділення);
 • нормативний курс «Історія країн Азії і Африки (перша половина ХХ ст.)» (для студентів ІІІ курсу стаціонару);
 • спецкурс «Сучасна Східна Азія» (для студентів ІІІ курсу спеціалізації);
 • нормативний курс «Глобалізація: історія і сучасність» (для студентів І курсу магістратури).

Випускниця програми Фулбрайта в Україні (FulbrightScholarProgram) 2007-2008 рр., проходила стажування в Центрі вивчення Південно-Східної Азії Університету Мічігану (Енн Арбор, Мічіган).

Учасниця програми академічних обмінів «Мевляна» (Турецька республіка) 2016 р., викладала курс «Українсько-турецькі відносини» на факультеті літератури Стамбульського університету.

Учасник міжнародних конференцій і круглих столів, включаючи:

 • «Європа, нації й відсутність безпеки: виклики ідентичності», Університет Великого Вітовта (Каунас, Литва), разом з Асоціацією вивчення національностей (ASN), червень –липень 2016 р.
 • Світова конвенція Асоціації вивчення національностей (ASN)2008 р., Колумбійський університет (Нью Йорк), квітень 2008 р.
 • «Азійська бізнес-конференція-2008. Виклики зростанню Азії», Університет Мічигану (Енн Арбор, Мічиган), лютий 2008 р.
 • «Вибори в Росії й Українi: перспективи для Європи», Міжнародний університет Флориди (Маямі, Флорида), січень 2008 р.

Член Українського Фулбрайтівського кола, Української асоціації китаєзнавців.

Сфера наукових інтересів: зовнішня політика США, політика США у Східній Азії (у складі Північно-Східної і Південно-Східної Азії), політика США щодо України, міжнародні відносини, регіональні процеси у Східній Азії.

Підготувала двох кандидатів наук:

 • Холод Іван Юрійович «Еволюція інтеграційних моделей у Східній Азії: порівняльний аналіз» (спеціальність 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку) (2016)
 • Гвоздков Сергій Юрійович «Політика США щодо інтеграційних проектів Росії на пострадянському просторі (1991-2014 рр.)» (спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія) (2016)

Автор близько 150 наукових і науково-методичних робіт. Серед них:

Монографії, розділи в колективних монографіях

 1. Gorodnia, Nataliya. Transformation of the post-Сold War International System: Trendsand Prospects // Rozwój społeczności międzynarodowej: przeszłość oraz nowe wyzwania, Tom 2, R. Kordonski, O. Struk, J. Ruciński (red.), Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwów-Olsztyn 2016, 660 s. – P.15-22.
 2. Городня Н.Д. Східна Азія у зовнішній політиці США (1989-2013 рр.): монографія / Н.Д.Городня. – К.: «Прінт-Сервіс», 2014. – 528 с. – Режим доступу: http://library.univ.kiev.ua/ukr/host/viking/db/ftp/books/other/gorodnya_shidny_2014.pdf
 3. Українсько-в’єтнамські відносини: стан та перспективи. – Ханой, 2011. – 230 с. (у співавторстві, в’єтнамською мовою).
 4. Городня Н. Між Європою і Росією: зовнішня політика України в умовах глобальних змін початку ХХІ ст. // Україна і світ: прагнення змін: Монографія. – К.: Дух і літера, 2010. – 448 с. – С.97-114.
 5. Городня Н. Місце України в сучасному глобалізованому світі // Ідентичність і пам’ять у пострадянській Україні: Монографія. – К.: Дух і Літера, 2009. – С.387-402.

Підручники, посібники, енциклопедії

 1. 13 енциклопедичних статей // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. / За загал. ред.  Т. В. Орлової. – Вишгород: ПП Сергійчук М. І., 2014. – 732 с.
 2. Розвиток західної культури Нового часу (XVII-XIX століття) // Нова історія країн Західної Європи й Північної Америки. XVII – 60-ті рр. ХІХ століття: підручник / Б. М. Гончар, О. П. Машевський, Н. С. Папенко та ін.; за ред. Б. М. Гончара. – К.: ВПЦ Київський університет», 2013. – 735 с. – С.660-703.
 3. Азійсько-Тихоокеанський регіон: інтеграційний вимір // Світові інтеграційні процеси в умовах трансформації міжнародних систем. Навчальний посібник / За ред. Л. Д. Чикаленко. – К.: Дипломатична академія України при МЗС України, 2013. – 628 с. – С.394-404.
 4. Нова історія країн Європи та США. 1870-1918 роки : підручник / Б. М. Гончар, Н. Д. Городня. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 413 с.
 5. Канада // Світова історія ХХ століття. Енциклопедичний словник / За ред. І. Підкови та Р. Шуста.– Львів: Літопис, 2008. – С.383-392.

Наукові статті:

 1. Gorodnia, Nataliya. “UkraineCrisis”: aViewfromKyiv// Evropský filozofický a historický diskurz (Європейський філософський та історичний дискурс). – 2016. – Том 2. – Вип. 3. – С.46-51 // http://ephd.cz/?page_id=30
 2. Городня Н. Для чого Америці підтримувати Україну // Американська історія і політика. – 2016. – №2. – С.70-77.
 3. Городня Н. Д. Система цінностей як чинник економічного прогресу країн Східної Азії // Збірник наукових праць «Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії і Африки)». – К., 2015. – С.19-25.
 4. Городня Н. Д. Роль АСЕАН у розвитку міждержавної взаємодії країн Південно-Східної Азії // Гілея. – 2015. – №99. – С.109-112 // http://www.gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=121
 5. Городня Н. Д. Переговори держав Антанти з Українською Народною Республікою в кінці 1917 – на початку 1918 рр. // Історичні європейські студії. – 2015. – Вип.2 // http://eustudies.history.knu.ua/vypusk-2.html
 6. Городня Н.Д. Стратегія національної безпеки США 2015 року: нові акценти і пріоритети //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2014. – Вип.5 (123). – С.5-9.
 7. Городня Н. Д.Трансформація американсько-індійських відносин у перше постбіполярне десятиліття // Історичні і політологічні дослідження. – 2014. – №3-4 (57-58). – С.246-259
 8. ГородняН. Д. Двосторонні союзи і партнерства США у Східній Азії (кін. ХХ – по. ХХІ ст.): досвід співпраці в контексті інтересів України // Науковий вісник Дипломатичної академії. – 2014. – Вип.21, Ч.1 – С.99-107.
 9. Городня Н. Д. Політика США в Південно-Східній Азії (2009-2013 рр.): відносини з АСЕАН / Н. Д. Городня // Гілея. – 2014. – №84. – С.192-197.
 10. Городня Н. Д. Американсько-японські відносини у сфері безпеки (2009-2013 рр.): криза і модернізація альянсу / Н. Д. Городня // Наукові записки Тернопільcького національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2014.– №2. – С.34-39.
 11. Городняя Н. Политика США в Восточной Азии при президентстве У. Клинтона (1993-2001): интеграционный аспект// “Universum: общественные науки”. – 2014. – №3(4). // http://7universum.com/ru/social/archive/item/1147;http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1252145
 12. Городняя Н. Американо-китайские отношенияв политике администраций У. Клинтона (1993-2001) // Science and World. – 2014. – No.3 (7). Vol. I. – C. 250-254 // http://scienceph.ru/d/413259/d/science-and-world–3-%287%29-march-vol.-i.pdf
 13. Городняя Н.Политика США в Восточной Азии в условиях Азиатского кризиса 1997-1998 гг. // Электронный научный журнал APRIORI. Серия: Гуманитарные науки. – 2014. – №2 // http://apriori-journal.ru/journal-gumanitarnie-nauki/?id=218
 14. Городня Н.Д. Інтеграційні процеси в Східній Азії на початку ХХІ ст. у вимірі економічної, політичної і соціокультурної складових // Дослідження світової політики. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2013. – Вип. 1 (62). – С.137-155.
 15. Городня Н. Стратегія «залучення» М’янми в політиці США за адміністрації Б.Обами // Вісник Київського університету. Історія. – 2013. – Вип.4 (117) – С.13-17//http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/istoriya_117_2013.pdf
 16. Городня Н. Основні напрямки східноазійської політики США за адміністрації Дж. Г. У. Буша (1989-1993) // Вісник Київського університету. Історія. – 2013. – Вип.2 (115). – С.11-14 // http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/istoriya_115_2013.pdf
 17. Городня Н. Азійсько-тихоокеанська політика адміністрації Б.Обами // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2012. – №6 (241). – С. 17-24.
 18. Городня Н. Еволюція американсько-китайських відносин в перше постбіполярне десятиліття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2011. – №108. – С.7-10.
 19. Городня Н. Інтеграційні процеси в Азійсько-Тихоокеанському регіоні в глобальну епоху: регіональна специфіка // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – 2012. – Вип.18. – С.77-83.
 20. Gorodnia, Nataliya. China’s 21st Century Financial Foreign Policy // Китаєзнавчідослідження. Збірканауковихпраць. Том 1. – Київ: Інститутсходознавстваім. А. Ю. КримськогоНАНУкраїни, Українськаасоціаціякитаєзнавців, 2011. – С. 44-49 / Українськаасоціаціякитаєзнавців // http://www.sinologist.com.ua/ukr/ukr_ch_st_2011.html
 21. Городня Н. Еволюція політики США в Південно-Східній Азії в постбіполярний період // Проблеми міжнародних відносин. – К.: КиМУ, 2011. – Вип. 2. – С.89-105.
 22. Городня Н. Східна Азія в глобальних перетвореннях сучасності під впливом фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. // Дослідження світової політики. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2011. – Вип.1(54). – С.197-222.
 23. Городня Н. Країни Східної Азії в першому десятилітті ХХІ ст. : регіональні інтеграційні ракурси та глобальні пріоритети // Дослідження світової політики. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України,2010 – Вип. 50. – С.198-227
 24. Городня Н. Цивілізаційні чинники сучасного розвитку країн Східної Азії // Проблеми міжнародних відносин. – К.: КиМУ, 2010. – Вип.1. – С.173-186
 25. Городня Н. АСЕАН: утворення й етапи розвитку  // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2010. – Вип.102. – С.7-10.
 26. Gorodnia, Nataliya. Globalization: Emergence and Evolution / Global South. SEPHIS e-magazine. – Vol.5, No.2, April 2009 // http://sephisemagazine.org/current/current.html.
 27. ГородняН. ПіднесенняекономіккраїнПСАвІІполовиніХХст. таактивізаціяглобальнихазіатсько-центричнихтенденцій // Дослідженнясвітовоїполітики. – 2009. – Вип. 46. – С.203-229.
 28. Городня Н. Вплив фінансово-економічної кризи 1997-1998 рр. на формування східноазійського регіоналізму // Дослідження світової політики. – 2008. – Вип. 42. – С.240-258. 
 29. Городня Н. Інтеграційні процеси в Азіатсько-тихоокеанському регіоні на рубежі ХХ-ХХІ ст.: основні тенденції і перспективи // Дослідження світової політики. – 2007. – Вип. 38. – С.238-266. 
 30. ГородняН. ІсламвкраїнахБлизькогоСходуіПівденно-СхідноїАзії: спільнетавідмінне // Актуальніпроблемиміжнароднихвідносин. – К.: ІнститутміжнароднихвідносинприКНУіменіТарасаШевченка. – 2006. – Вип. 63, Част.1. – С.38-45.
 31. ГородняН. Обставинирозв’язанняПершоїсвітовоївійниочимасучасників // ВісникКиївськогонаціональногоуніверситетуіменіТарасаШевченка. Історія. – 2005. – Вип. 77-79.
 32. Городня Н. Олександр Шульгин (1889-1960) як представник нової генерації української національної еліти першої половини ХХ ст.// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2005. – Вип.80-81. – С.10-13.
 33. Городня Н. Таємниці історії. Трагедія в Сараєво // Дзеркало тижня. – 2004. – 24.07. – С.21 // http://www.dt.ua/3000/3150/47196/
 34. Гончар Б.М., Городня Н.Д. Великі держави та Україна по закінченні першої світової війни // Вісник Київського міжнародного університету. Серія: Міжнародні відносини. Вип.2. – К.: КиМУ, 2003. – С.78-93.
 35. Городня Н. Становлення української державності в роки Першої світової війни: пошук союзників // Людина і політика. – 2001. – № 3. – С. 13-32.
 36. Гончар Б.М., Городня Н.Д. Відносини між Францією та УНР (грудень 1918 – квітень 1919 рр.) // Український історичний журнал. – 2000. – № №2, 3.
 37. Україна часів Центральної Ради в політиці Франції, Великої Британії і США (березень 1917 – квітень 1918). – К.: Бланк-Прес, 2000. – 34 с. (в співавт.)
 38. Городня Н. Їм потрібні були сильні союзники. Українське питання на Паризькій мирній конференції 1919 року // Політика і час. – 1995. – №11.

Див також: профайл Nataliya Gorodnia на GoogleAcademia.