Posted by Administrator On June - 9 - 2015 0 Comment

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до співпраці у науковому виданні «Європейські історичні студії», що видається на
історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Формуються перший та другий номери журналу. Статті приймаємо до 30 червня 2015 р.

Про журнал

Видання публікує статті, рецензії на наукові роботи, хроніку наукового життя.

Проблематика:інтеграційні процеси в Європі (друга пол. XX – початок XXI ст.); євроінтеграція України; етнічні, міграційні процеси в
Європейському Союзі; соціальна історія, історія повсякдення країн Європейського Союзу; розвиток масової культури в ЄС; зовнішня політика України та європейських країн на сучасному етапі.

 

Оформлення статей до збірника

Відповідно до постанови Президії ВАК України від
15.01.2003 р. № 7-05/1 “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до
переліків ВАК України” до друку приймаються лише статті, які мають такі
необхідні елементи:

    постановка
проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи
практичними завданнями;

    аналіз
останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної
проблеми і на які спирається автор
;

    виділення
невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена
стаття;

    формулювання
цілей статті (постановка завдання);

    виклад
основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових
результатів;

    висновки з
цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Статті приймаються тільки в електронному варіанті (e-mail: european.historical.studies@gmail.com).

Статті, автори яких не мають наукового ступеня, супроводжуються рецензією кандидата,
доктора наук за фахом публікації або витягом із протоколу засідання кафедри
(відділу) про рекомендацію статті до друку.

Вимоги до оформлення: файл у форматі doc.
Шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5.
Береги (поля): ліве – 3 см, верхнє – 2 см,
праве – 1,5 см, нижнє – 2 см.

До статті обов’язково додаються:

    УДК;

    переклад назви статті англійською і російською мовами;

    анотація (резюме) українською, російською та англійською мовами (не менше 500 знаків з
пробілами кожна);

    ключові слова українською, російською та англійською мовами;

    окремим файлом – відомості про автора: повні прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене
звання, місце роботи (навчання), посада, робоча і домашня адреси (з індексом),
мобільний телефон, e-mail

Назва файлу статті – латинськими літерами прізвище автора (наприклад: ivanov.doc).
Назва файла з відомостями про автора – латинськими літерами за зразком:
ivanov_avtor.doc

Звертаємо увагу авторів на необхідність кваліфікованого перекладу анотації та назви
статті англійською мовою (“машинний” переклад неприпустимий).

Позиції у списку літератури оформлюються не за алфавітом, а по мірі того, як вони
зустрічаються в тексті.

Послідовність розміщення елементів статті: УДК
(ліворуч)
; на рядок нижче – прізвище та ім’я автора (праворуч); назва статті (великими літерами по
центру); анотація і ключові слова мовою статті; виклад основного матеріалу
статті; джерела та література (нумерація позицій автоматична); назва статті,
анотація і ключові слова двома іншими мовами (наприклад, російською та
англійською, якщо стаття написана українською)
.

Список джерел та літератури оформлюється згідно з
вимогами ВАК (Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5), відповідно до ДСТУ ГОСТ
7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний
запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”. Приклади
опису наведено на сайті Книжкової палати України (у зразку елементи, виділені
напівжирним курсивом, є необов’язковими, їх не потрібно включати до
бібліографічного опису).

Посилання оформлюються в квадратних дужках.

Наприклад:
[1, с.54], де 1 – порядковий номер позиції (монографії, статті) у списку
літератури, 54 – номер сторінки;

[7, арк.67], де 7 – порядковий номер позиції (архіву) у списку літератури, 67 –
номер аркушу архівної справи.

“Там само” – не допускається.

Обсяг статті – 0,5 ум. друк. арк. (20 тис. знаків з пробілами).

Публікація здійснюється на платній основі15 грн. за 1 сторінку (14 кегль, 1,5 інтервал,
анотації включаються до загального обсягу статті).
Для докторів наук, професорів публікація статей
безкоштовна. 
Безоплатними є публікації по темі інтеграційних процесів
в Європі (др. пол.
XX – початок XXI ст.) та євроінтеграції України.

Після видання збірника здійснюється розсилка авторських примірників компанією “Нова пошта” за кошти авторів.

Статті приймаються українською, російською, англійськоюмовами.

Редколегія не обов’язково поділяє позицію, висловлену авторами у статтях, та не несе
відповідальності за достовірність наведених даних, цитат, фактів та посилань.

Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають редакційним вимогам,викладеним у інформаційному листі,
мають низький науковий рівень
та не пройшли внутрішнє рецензування.

З питань оформлення та подання матеріалів звертатися до відповідального редактора
професора кафедри нової та новітньої історії зарубіжних
країн Машевського Олега Петровича.

Контактний тел.: (066) 360-00-80

E-mail: european.historical.studies@gmail.com

 

You must be logged in to post a comment.